W celu dostosowania strony do Twoich preferencji oraz zainteresowań przechowujemy na urządzeniu, z którego korzystasz (komputerze, telefonie itp.) tzw. „pliki cookies” i im podobne, z możliwością ich odczytu. Korzystając dalej z naszej strony, bez zmian ustawień przeglądarki internetowej, wyrażasz na to dobrowolną zgodę.
Ponadto informujemy, że administratorem danych zawartych w tych plikach jest Agata S.A. Dane mogą być przetwarzane przez nas i naszych zaufanych partnerów w celach marketingowych, w szczególności poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Szczegóły wraz z instrukcjami zmiany ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Rozumiem


Ogólne Warunki Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A.

Wydanie II, obowiązujące od dnia 7.05.2020 r.


I. Definicje wyrażeń użytych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A.

 1. Sprzedaż przez telefon – możliwość złożenia zamówienia z oferty Sprzedawcy pod numerem telefonu danego sklepu stacjonarnego dostępnego na stronie: https://www.agatameble.pl/salony.
 2. Sprzedawca – AGATA S.A. z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203), Aleja Roździeńskiego 93, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000037615; REGON 272241916; NIP 634-019-74-76, kapitał zakładowy 15.000.000,12 PLN w całości opłacony, adres e-mail: kontakt@agatameble.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia przez telefon.
 4. Konsument – Klient o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 5. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę.
 6. Usługi Dodatkowe – usługi możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Agata S.A a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem połączenia telefonicznego.
 9. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż przez telefon prowadzona i administrowana jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem sprzedaży przez telefon jest umożliwienie Klientom zawarcia na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A. określają zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci połączenia telefonicznego, a także zasady składania zamówień przez telefon przez Klientów.
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A. są regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z zamówień przez telefon możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: telefon z aktywnym numerem, komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A. pod adresem https://www.agatameble.pl/zakupy- przez-telefon, a także w każdym czasie sporządzić ich wydruk.


III. Informacje o Towarach, Usługach i cenach

 1. Informacje o oferowanych do sprzedaży telefonicznej Towarach i Usługach dostępne są u konsultantów telefonicznych, a także zamieszczone są na stronie www.agatameble.pl lub w ulotkach informacyjnych w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Po kontakcie telefonicznym z poszczególnym sklepem stacjonarnym informacje te mogą również zostać przesłane na adres mailowy Klienta. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w na stronie www.agatameble.pl i w ulotkach podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń wydruku fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego odczytania przez konsultanta telefonicznego lub umieszczenia na stronie internetowej czy ulotce. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.
 2. Ceny Towarów i Usług podawane są przez konsultantów telefonicznych, a także zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług na stronie www.agatamble.pl lub mogą zostać przesłane na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 3. Wszystkie ceny Towarów i Usług podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT i obowiązują wyłącznie w dniu prowadzenia rozmowy telefonicznej podczas której zostały podane.


IV. Zamówienia

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej przez telefon są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez telefon pod numerami poszczególnych sklepów stacjonarnych wskazanymi na stronie https://www.agatameble.pl/salony.
 3. Zamówienia można składać w dniach i godzinach funkcjonowania danego sklepu. Informacje na temat funkcjonowania danego sklepu dostępne są na stronie https://www.agatameble.pl/salony.
 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 5. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Sprzedawcy oraz po otrzymaniu na podany adres poczty elektronicznej formularza zamówienia wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A. oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami dotyczącymi zamówienia, odeśle wiadomość przy użyciu funkcji „Odpowiedz” o treści „Akceptuję w całości” (lub innej równoznacznej), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca. Nie jest możliwym przyjęcie oferty Sprzedawcy częściowo, warunkowo lub z zastrzeżeniami (tak formułowane przez Klienta oświadczenie równoznaczne jest z odrzuceniem oferty, a co za tym idzie, brakiem zawarcia umowy sprzedaży).


V. Szczegółowa procedura składania zamówienia Towaru

 1. Klient nawiązuje z własnej inicjatywny połączenie telefoniczne z wybranym sklepem Sprzedawcy. W rozmowie telefonicznej wskazuje Towar i jego ilość.
 2. Na podstawie uzyskanych od Klienta informacji o wybranym Towarze konsultant telefoniczny sporządza dokument zamówienia (element oferty, która zostanie skierowana do Klienta).
 3. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej konsultant telefoniczny na adres poczty elektronicznej Klienta przesyła ofertę zawarcia umowy, tj.:
 4. Dokument zamówienia zawierający wybrane przez Klienta Towary oraz ich ilość;
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A.;
 6. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.
 7. Klient po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami, sprawdzeniu poprawności danych zawartych w dokumentach, jeżeli podtrzymuje wolę złożenia zamówienia i przyjmuje ofertę Sprzedawcy, przy użyciu funkcji „Odpowiedz” przesyła do Sprzedawcy wiadomość o treści:

„Akceptuję w całości” (lub innej równoznacznej), co - po otrzymaniu tego oświadczenia przez Sprzedawcę - będzie stanowiło skuteczne zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 1. W przypadku, gdy w dniu otrzymania oferty, o której mowa w ust. 3 Klient jej nie zaakceptuje, tj. nie wyśle wiadomości o treści „Akceptuję w całości” (lub innej równoznacznej), oferta wygasa. Ponowne złożenie zamówienia będzie wymagało ponownego kontaktu telefonicznego z wybranym sklepem i wykonania procedury składania zamówienia przez telefon od początku.
 2. Po złożeniu Zamówienia, tj. przesłaniu wiadomości z akceptacją oferty, Klient otrzymuje e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Klient nie posiada aktywnego konta poczty elektronicznej procedura składania zamówienia przez telefon odbywa się zgodnie z ust. 1-6 niniejszego punktu, z zastrzeżeniem, że oferta zawarcia umowy sprzedaży zostanie przesłana w wiadomości SMS. Przyjęcie oferty przesłanej w formie wiadomości SMS przez Klienta wymaga odesłania wiadomości przy użyciu funkcji

„Odpowiedz” o treści „Akceptuję w całości” (lub innej równoważnej). Zamówienie, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przez Telefon w Agata S.A. oraz dodatkowe informacje dotyczące zamówienia w formie pisemnej zostaną dołączone do Towaru.

 1. Poprzez akceptację oferty w sposób przewidziany w ust. 5, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres kontakt@agatameble.pl.
 2. Akceptacja oferty przez Klienta stanowi żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.


VI. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 1. Klient może dokonać płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy właściwego salonu Agata podany w dokumencie Zamówienia (podając w tytule przelewu numer i datę Zamówienia). W przypadku chęci zapłaty gotówką, kartą płatniczą, kartą podarunkową Agata S.A. w kasie właściwego sklepu Sprzedawcy lub zawierając umowę kredytową z współpracującym ze Sprzedawcą Kredytodawcą, Klient powinien udać się do właściwego sklepu Sprzedawcy, gdzie może dokonać zapłaty w wybranej formie.
 2. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni:
 3. dla towarów dostępnych „od ręki” – całości ceny – od dnia złożenia zamówienia,
 4. dla towarów, których dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu – dla zaliczki – od dnia złożenia zamówienia, oraz dla dopłaty reszty ceny – od dnia otrzymania zawiadomienia o dostawie towarów do magazynu.
 5. Faktura zaliczkowa lub faktura VAT po dokonaniu zapłaty zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej na podany adres e-mail lub pocztą tradycyjną.
 6. W przypadku braku wpłaty całości ceny (dla towarów dostępnych „od ręki”) lub zaliczki (dla zamówień, których dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu) we wskazanym w ust. 2 terminie – zamówienie ulega rozwiązaniu (w całości, wraz z ewentualnie zamówieniem usług).


VII. Odstąpienie (anulowanie) zamówienia


 1. W terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient oraz Sprzedawca są uprawnieni do odstąpienia (anulowania) zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Klienta lub Sprzedawcę wpłacona cena lub zaliczka zostanie zwrócona Klientowi.
 2. Uprawnienie do odstąpienia (anulowania) zamówienia na podstawie niniejszego punktu wygasa w przypadku odbioru zakupionego

towaru przez Klienta, a gdy Klient zamówił usługę transportową w Agata S.A. uprawnienie Klienta wygasa w przypadku rozpoczęcia realizacji dostawy.

 1. Klient, który zamówił usługę transportową u Sprzedawcy jest uprawniony do odstąpienia od zamówienia tej usługi w każdym czasie aż do momentu umówienia terminu dostawy.


VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie https://www.agatameble.pl/odstapienie-od-umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
 5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@agatameble.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 9. Towar należy odesłać lub przekazać na adres magazynu danego sklepu Sprzedawcy, przy udziale którego dokonano zakupu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Adresy magazynów sklepów Sprzedawcy dostępne są na stronie https://www.agatameble.pl/salony.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
 13. Sprzedawca oferuje Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść nawet 700 zł za sztukę (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Reklamacje i zwroty”). W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.


IX. Odstąpienie od umowy kredytu


 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy kredytu Klient jest zobowiązany do wpłaty na konto właściwego salonu kredytowanej kwoty w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy kredytu.
 2. W przypadku gdy towar nie został jeszcze Klientowi wydany, uchybienie temu terminowi powoduje rozwiązanie zamówienia.
 3. Gdy towar został Klientowi wydany przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt, a Klient skorzystał z tego prawa, umowa o nabycie towaru ulega rozwiązaniu wtedy, gdy Klient zwróci towar w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy o kredyt, a Sprzedawca towar przyjmie. Sprzedawca zobowiązuje się, że przyjmie towar, gdy towar zostanie zwrócony do salonu, w którym Klient dokonał zamówienia przez telefon (na koszt Klienta), w stanie w jakim został wydany Klientowi (w tym bez śladów używania czy jakichkolwiek uszkodzeń oraz, o ile nie nastąpił już montaż towaru). W przypadku niezwrócenia towaru we wskazanym terminie lub nieprzyjęcia towaru przez Sprzedawcę, zamówienie wiąże strony, a Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Klienta o zapłatę ceny.
 4. Rozwiązanie umowy na zasadach opisanych w ust. 3 powyżej nie obejmuje usługi transportowej zamówionej u Sprzedawcy (Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Klienta o zapłatę za wykonaną usługę transportową, o ile zostało rozpoczęte jej świadczenie przed skutecznym rozwiązaniem umowy).


X. Wydanie i odbiór osobisty Towaru


 1. W przypadku, gdy Klient nie zamawiał usługi transportowej u Sprzedawcy zobowiązany jest do Odbioru osobistego towaru z magazynu w terminie 3 dni roboczych:
 2. jeśli wszystkie towary objęte transportem są dostępne „od ręki” – od dnia dokonania zapłaty za zamówienie,
 3. dla towarów, których dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu – od dnia otrzymania zawiadomienia o dostawie towarów do magazynu, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za zamówienie.
 4. W przypadku, gdy Klient zamówił usługę transportową u Sprzedawcy, dostawa towarów nastąpi na zasadach opisanych w pkt XII.
 5. W przypadku jednego dokumentu Zamówienia, na Zamówieniu określony jest termin dostawy wszystkich towarów objętych tym Zamówieniem do magazynu. W przypadku wielu dokumentów zamówień częściowych opatrzonych jednym numerem ewidencyjnym (zamówienie wielodokumentowe), za termin dostawy wszystkich towarów objętych takim zamówieniem wielodokumentowym uznaje się termin najpóźniejszy wynikający z tych dokumentów. Termin upływa w ostatnim dniu wskazanego tygodnia kalendarzowego (w niedzielę), a jeśli jest to niedziela wolna od handlu, termin ten upływa w sobotę.
 6. Klient, który nie zamówił usługi transportowej u Sprzedawcy jest uprawniony do wcześniejszego odbioru towarów objętych Zamówieniem, pod warunkiem otrzymania powiadomienia o dostawie danych towarów do magazynu.
 7. Klient, który nie zamówił usługi transportowej u Sprzedawcy zobowiązany jest do odbioru towaru z magazynu właściwego dla sklepu Sprzedawcy, w którym złożył zamówienie przez telefon.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do zawiadomienia Klienta o dostawie towarów do magazynu, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich faktycznego przyjęcia do magazynu.
 9. Wszelkie zawiadomienia (w tym zawiadomienie o dostawie towarów do magazynu) będą dokonywane w pierwszej kolejności SMS-em na wskazany numer telefonu komórkowego Klienta, a w przypadku braku możliwości doręczenia SMS-a, telefonicznie, listem poleconym na wskazany adres pocztowy lub inny prawnie dopuszczalny sposób. Strony są zobowiązane do powiadamiania o zmianie swoich danych teleadresowych.
 10. Wydanie towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny towaru. Do czasu zapłaty całości ceny towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt, to jest łącznie 21 dni (14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu oraz 7 dni na ewentualne dotarcie do adresata oświadczenia wysłanego pocztą).
 11. Wydanie towaru z magazynu Klientowi, który nie zamówił usługi transportowej u Sprzedawcy nastąpi na podstawie oryginału faktury lub paragonu.
 12. W przypadku częściowego odbioru lub częściowej dostawy towaru do magazynu postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Telefon stosuje się odpowiednio.


XI. Opóźnienia w zapłacie reszty ceny, dostawie lub odbiorze Towaru


 1. Zamówienie ulega rozwiązaniu w przypadku:
 2. braku odbioru towaru z magazynu przez Klienta w ciągu 90 dni od dnia złożenia zamówienia (dla towarów dostępnych „od ręki”),
 3. braku odbioru towaru z magazynu przez Klienta w ciągu 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dostawie towarów do magazynu (dla towarów, których dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu),
 4. braku dopłaty reszty ceny w ciągu 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dostawie towarów do magazynu (dla towarów, których dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu),
 5. braku umówienia terminu dostawy przez Klienta, który zamawiał usługę transportową u Sprzedawcy w ciągu 90 dni od dnia złożenia zamówienia (dla towarów dostępnych „od ręki”),
 6. braku umówienia terminu dostawy przez Klienta, który zamawiał usługę transportową u Sprzedawcy w ciągu 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dostawie towarów do magazynu (dla towarów, których dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu);
 7. niezawiadomienia Klienta o dostawie towaru do magazynu i możliwości ich odbioru w ciągu 90 dni od dnia wskazanego w zamówieniu terminu dostawy (dla towarów, których dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu).
 8. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy zgodnie z ust. 1 nastąpi z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie on zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy odszkodowania umownego (rekompensującego szkodę Sprzedawcy związaną z dążeniem do zrealizowania zamówienia) równego zaliczce, jednak nie większego niż 10% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówione są wyłącznie towary standardowe lub nie większego niż 30% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówieniem objęte są również towary niestandardowe.
 9. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy zgodnie z ust. 1 nastąpi z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, będzie ona zobowiązana do zapłaty Klientowi odszkodowania umownego (rekompensującego szkodę Klienta) równego zaliczce, jednak nie większego niż 10% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówione są wyłącznie towary standardowe lub nie większego niż 30% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówieniem objęte są również towary niestandardowe.
 10. W przypadku nieterminowego odbioru towaru z magazynu przez Klienta lub w przypadku nie umówienia terminu dostawy zgodnie postanowieniami pkt XII przez Klienta, który zamówił usługę transportową u Sprzedawcy (z jego winy), Sprzedawca uprawniony jest do żądania od Klienta kary umownej w wysokości 0,1% ceny towarów za każdy dzień opóźnienia.
 11. W przypadku nieterminowej dostawy towaru do magazynu, Klient jest uprawniony do żądania od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny towarów za każdy dzień opóźnienia.
 12. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy usługa transportowa nie jest wykonana w terminie, o którym mowa w pkt XII ust. 2, Klient jest uprawniony do żądania od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,1% łącznej wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
 13. Kary określone w ust. 4, 5 i 6 nie są należne w przypadku rozwiązania zamówienia.


XII. Usługa transportowa zamówiona u Sprzedawcy


 1. Usługa transportowa sprzedawana przez telefon przez Sprzedawcę polega na jednokrotnym dostarczeniu towaru do miejsca dostawy wskazanego na zamówieniu, to jest na transporcie towarów i wniesieniu towaru pod drzwi domu Klienta standardowymi ciągami komunikacyjnymi (bez wnoszenia do wewnątrz pomieszczenia lub w inne wskazane miejsce np. garaż).
 2. Sprzedawca, pod warunkiem wykonania przez Klienta obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie XII i dokonaniu zapłaty, zobowiązany jest zrealizować dostawę towarów w terminie, nie późniejszym niż 3 dni robocze:
 3. jeśli wszystkie towary objęte transportem są dostępne „od ręki” – od dnia dokonania zapłaty za zamówienie,
 4. jeśli transportem jest objęty choć jeden towar, którego dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu – od dnia otrzymania zawiadomienia o dostawie ostatniego z towarów do magazynu, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za zamówienie.
 5. Termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie biegnie w przypadku braku zapłaty za całość towarów, które mają być objęte transportem oraz w przypadku nie wykonania przez Klienta obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie XII.
 6. Usługa transportowa może zostać zamówiona wyłącznie równocześnie z towarem (na jednym zamówieniu), który jest przedmiotem dostawy. O ile w zamówieniu nie wskazano inaczej - domniemuje się, że usługą transportową są objęte wszystkie towary wskazane na zamówieniu, które zostaną dostarczone jednorazowo.
 7. W przypadku, gdy Klient zamówił usługę transportową u Sprzedawcy zobowiązany jest do podjęcia kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu wskazanym w zamówieniu lub kontaktu osobistego bezpośrednio w Punkcie Obsługi Transportu w magazynie sklepu Sprzedawcy w celu umówienia terminu dostawy:
 8. jeśli wszystkie towary objęte transportem są dostępne „od ręki” – w dniu dokonania zapłaty za zamówienie,
 9. jeśli transportem jest objęty choć jeden towar, którego dostawa do magazynu Sprzedawcy nastąpi w terminie określonym w Zamówieniu – w dniu otrzymania zawiadomienia o dostawie ostatniego z towarów do magazynu, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za zamówienie.
 10. Klient jest zobowiązany umówić transport na termin nie późniejszy niż 3 dni robocze liczone od terminu wskazanego w ust. 5 powyżej. Umówienie dostawy w terminie późniejszym niż termin, o którym mowa powyżej jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy (w takim przypadku wyłączona zostanie odpowiedzialność stron za opóźnienie aż do upływu obustronnie uzgodnionego terminu opóźnionej dostawy).
 11. W przypadku niepodjęcia przesyłki z winy Klienta, towar zostanie dostarczony z powrotem do magazynu, skąd Klient zobowiązany jest go niezwłocznie odebrać na zasadach określonych w pkt. X powyżej.
 12. W przypadku, gdy Klient chce zakupić usługę transportową nie będącą w ofercie Sprzedawcy, tj. między innymi: usługę transportu wraz usługami dodatkowymi, transport poza ostatnią strefę określoną w cenniku szczegółowym, transport tylko wybranych towarów objętych jednym zamówieniem, Klient może zakupić taką usługę w firmie współpracującej ze Sprzedawcą w Punkcie Obsługi Transportu lub kontaktując się telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie https://www.agatameble.pl/salony. Usługa transportowa sprzedawana przez firmy współpracujące ze Sprzedawcą obejmuje zakres wskazany w ust. 1 powyżej oraz usługi dodatkowe. Usługi dodatkowe obejmują: wykupienie dostawy w dniu zakupu towarów, zawężenie przedziału godzinowego do 30 minut (do 60 minut dla dostawy poza strefą I) oraz transport poza ostatnią strefę określoną w cenniku szczegółowym. Szczegółowa oferta usług firm transportowych współpracujących z Agata S.A. dostępna jest w Punkcie Transportowym w sklepie lub magazynie Sprzedawcy.


XIII. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza "Rękojmia" dostępnego na stronie "Zgłoś reklamację" oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają inny termin.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.


XIV. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

 1. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt XIII ust. 2 i punkt XIII ust. 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.


XV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z możliwości zamawiania przez telefon w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Telefon, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 3. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
 4. łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: kontakt@agatameble.pl.
 6. Składanie zamówień przez telefon wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.agatameble.pl/polityka-prywatnosci.


XVI. Zakończenie sprzedaży przez Telefon w Agata S.A.


 1. Sprzedaż przez telefon w AGATA S.A. realizowana jest do dnia 9.05.2020 r.
 2. Zamówienia złożone do dnia wskazanego w ust. 1 będą realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 3. Po dniu wskazanym w ust. 1, numery telefonów dostępne na stronie: https://www.agatameble.pl/salony będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.