Wybierz swój sklep

Zlokalizuj najbliższy sklep Agata w Twojej okolicy. Dzięki temu informacje o dostawie oraz dostępności produktów będą aktualne i dostosowane do Twojej lokalizacji.

Polityka prywatności

Agata Spółka Akcyjna od lat traktuje ochronę danych osobowych jako jeden z priorytetów swojej działalności. W związku z ogromną liczbą klientów, którzy nam zaufali i postanowili dokonać zakupu w jednym z naszych sklepów meblowych Agata, bądź online, za pośrednictwem strony www.agatameble.pl, jak również ze względu na wciąż rosnącą ilość kandydatów do pracy, pracowników i partnerów handlowych, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przez nas przetwarzanych. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej szczegółowo przedstawiamy okoliczności gromadzenia przez nas informacji o Tobie, nasz gościu, kliencie, kontrahencie lub przyszły albo obecny pracowniku. Każdorazowo omówimy cel i podstawę prawną, w związku z którą gromadzimy Twoje dane osobowe, wskażemy zakres zbieranych danych, jak również poinformujemy o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Ponadto poinformujemy Cię o wszelkich prawach Tobie przysługujących, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).


Dane osobowe, co należy rozumieć pod tym pojęciem i co oznacza ich przetwarzanie »

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).

Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych »

Administratorem danych, które przekazujesz w opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach, jest Agata Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-203) przy Al. Roździeńskiego 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000037615, NIP 634-019-74-76, Regon 272241916, kapitał zakładowy 15.000.000,12 zł w całości opłacony.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane »

Pragniemy wskazać, iż w większości przypadków przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na przesłance realizacji umowy lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu na to, że np. dokonałeś zakupu bądź zamówienia oferowanych przez nas towarów, łączy Cię z nami umowa o pracę bądź łączy nas różnego rodzaju umowa handlowa (albo taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).

Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturze VAT) są przez nas przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania.

Zdarzają się również sytuacje, w których dokonujemy przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo wyraźnie zapytamy Cię o udzielenie takiej zgody. Takie zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Ostatnią wykorzystywaną przez nas przesłanką do przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, czyli nasz. Słowo „prawnie” nie oznacza tego, że nasz interes musi mieć podstawę w obowiązujących przepisach prawa (w takiej sytuacji mamy do czynienia z przetwarzaniem wymaganym przez przepis prawa). Takim interesem jest np. monitorowanie terenu sklepów Agata czy realizacja badania satysfakcji klienta. Jednocześnie pragniemy Cię zapewnić, że ilekroć zamierzamy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny) tej konkretnej czynności przetwarzania , a także przetwarzać dane osobowe tylko i wyłączenie w sytuacjach, w których nadrzędnego charakteru wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności Tobie przysługujące.

Kiedy i w jakim celu udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim »

W pierwszej kolejności pragniemy Cię poinformować, iż bez Twojej wyraźnej zgody Agata S.A. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym (i) organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, (ii) bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz (iii) operatorom pocztowym i firmom kurierskim/transportowym, którzy dostarczają zakupione u nas towary.

Ponadto pragniemy wskazać, iż dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:
 • dostawców mebli, którzy w naszym imieniu rozpatrują ewentualne zgłoszone przez Ciebie reklamacje, operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną, podmioty świadczące dla nas usługi marketingowe, w szczególności związane z narzędziami wykorzystującymi pliki cookies,
 • partnerów handlowych,
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, w tym kancelarie prawne,
 • wyspecjalizowane agencje ochrony,
 • podmioty prowadzące dla nas infolinię - Biuro Obsługi Klienta,
 • oraz osoby trzecie współpracujące z nami przy wykonywaniu konkretnych umów zawartych z Tobą.

Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu.

Ponadto chcemy Cię poinformować, iż w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dotyczy to w szczególności podmiotów oferujących narzędzia do monitorowania, kontrolowania i zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych i wykorzystywania plików cookies, jak również podmiotów oferujących wysyłkę poczty elektronicznej, dostarczających dodatkowe usługi za pośrednictwem których kontaktujesz się z Nami oraz podmiotów będących dostawcami Serwisów społecznościowych, na których mamy konta (np. Facebook, Instagram, YouTube). Pragniemy Cię jednak zapewnić, że w takich sytuacjach podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywanych danych osobowych, m. in. poprzez udostępnianie danych do krajów i podmiotów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, tudzież są członkami odpowiednich stowarzyszeń lub programów bądź poprzez przekazywanie danych wyłącznie na podstawie umowy z zastosowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, uwzględniających wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez Agata S.A. Twoich danych osobowych »

Agata Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarza. W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:
 • prawa do cofnięcia zgody,
 • prawa dostępu do danych osobowych,
 • prawa do sprostowania danych,
 • prawa do usunięcia danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do sprzeciwu,
 • prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Opis poszczególnych praw, jak również opis możliwości ich realizacji, znajdziesz w zakładce www.agatameble.pl/zgloszenie-roszczenia-dane-osobowe.

W przypadku gdy miałbyś jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres pbi@agatameble.pl. Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki Prywatności »

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznym audytom i jej treść może ulec zmianie, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się kodeksów dobrych praktyk dla branż handlowych. Pragniemy również wskazać, że rodzaj świadczonych przez nas usług, jak również sposoby pozyskiwania i przetwarzani danych będą z czasem ulegały zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie po to, aby odzwierciedlać te zmiany. Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione w niniejszej Polityce i każde Twoje odwiedziny na naszej stronie są utożsamiane z akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, tak aby zapoznać się z najnowszą wersją obowiązującej Polityki Prywatności.

Kiedy i jakie Twoje dane przetwarzamy?

Wizyta w sklepie, magazynie bądź centrali firmy Agata – monitoring wizyjny »

Gdy odwiedzasz nasz sklep, magazyn bądź centralę firmy, Twój wizerunek może być rejestrowany przez kamery monitoringu, ponieważ niektóre obszary poszczególnych sklepów Agata (wraz z parkingami), magazynów i budynków są objęte ciągłym monitoringiem wizyjnym. Jest to związane z tym, że staramy się zapewniać bezpieczeństwo naszym klientom, pracownikom i gościom nas odwiedzającym, jak również chronić ich i nasze mienie (nasz prawnie uzasadniony interes). Pragniemy Cię zapewnić, iż monitoringiem wizyjnym nie są objęte miejsca, w których naruszałoby to Twoją prywatność. Monitoring nagrywa wyłącznie obraz bez rejestracji dźwięku. Dane z monitoringu wizyjnego nie podlegają jakiemukolwiek profilowaniu, jak również nie są poddawane żadnym analizom, w tym w celach marketingowych. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie grono naszych zaufanych pracowników oraz wyspecjalizowane agencje ochrony. Czas przechowywania nagrań, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, wynosi maksymalnie 45 dni. Po tym okresie, nagrania są bezpowrotnie nadpisywane. Nagrania z monitoringu mogą być w prawnie uzasadnionych okolicznościach udostępniane stosownym organom państwowym. Pamiętaj, że miejsca, w których prowadzony jest monitoring wizyjny, są odpowiednio oznakowane za pomocą stosownych znaków graficznych.

Wizyta w pomieszczeniach biurowych sklepu bądź centrali firmy Agata – Rejestr Gości »

Gdy odwiedzasz centralę naszej firmy, zlokalizowaną w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 93, bądź pomieszczenia biurowe któregoś z naszych sklepów (np. w celu spotkania z dyrekcją danego sklepu) możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska. Podanie danych będzie Twoją dobrowolną decyzją, jednakże ich niepodanie w określonych sytuacjach może skutkować brakiem możliwości wejścia do interesującej Cię lokalizacji (np. centrali firmy). Dane te zostaną wpisane do prowadzonego przez zewnętrzną firmę ochroniarską Rejestru Gości. Prowadzenie przez nas tego rejestru związane jest z dbaniem o zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, jak również o know-how i tajemnice naszej firmy (nasz prawnie uzasadniony interes). Dane zawarte w Rejestrze Gości mogą również być wykorzystane w celach dowodowych. Dostęp do danych z Rejestru Gości posiada wyłącznie grono naszych zaufanych pracowników oraz wyspecjalizowane agencje ochrony. Dane zawarte w Rejestrze Gości, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia bądź tajemnicy przedsiębiorstwa, usuwane są nie później niż po upływie 12 miesięcy od ich zebrania. Dane udostępniane są zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” firmom ochroniarskim, które w naszym imieniu prowadzą Rejestr Gości.

Zakupy w sklepie Agata »

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie zakupu osobiście w jednym z naszych sklepów Agata, w zależności od wybranego przez Ciebie asortymentu, jak również jego dostępności możesz być poproszony o podanie określonych danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych będzie Twoją dobrowolną decyzją (tzn. nie musisz ich podawać), ale pamiętaj, że są one niezbędne w niektórych sytuacjach do złożenia zamówienia, przez co ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zakupu wybranego przez Ciebie towaru. W przypadku zakupu drobnych artykułów wyposażenia wnętrz Twoje dane będą nam potrzebne do wystawienia na Twoją prośbę faktury VAT lub faktury imiennej. Natomiast jeśli chodzi o zakup dużych artykułów (np. mebli), oprócz wystawiania dokumentów sprzedażowych, Twoje dane będą nam niezbędne w przypadku zamówienia przez Ciebie towaru, który nie jest od razu dostępny w magazynie (brak oznaczenia na towarze – „dostępny od ręki”). W takiej sytuacji poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego bądź adresu poczty elektronicznej, jak również w niektórych sytuacjach adresu zamieszkania. Bez takich danych nie będziemy mogli wystawić Ci dokumentów sprzedażowych, w tym m. in. faktury zaliczkowej, jak również poinformować Cię o możliwości odbioru zamówionego towaru lub zrealizować dostawy.

W przypadku realizacji zabudowy kuchennej, w tym w kwestiach związanych z przygotowaniem projektu i wizualizacji kuchni, niezbędnym jest również podanie przez Ciebie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w określonych w niniejszym punkcie sytuacjach, jest realizacja umowy sprzedaży lub zamiar jej zawarcia, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego). Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane również w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów w sklepach Agata (badanie satysfakcji klienta) oraz w celu profilowania Twojej aktywności zakupowej, w tym rodzaju zakupionych mebli i towarów oraz akcji promocyjnych i rabatowych, z których skorzystałeś, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub w przypadku wystawienia dokumentów sprzedażowych, przez okres wynikający z przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi (np. badanie satysfakcji klienta).

Zakupy w naszym sklepie internetowym »

Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym www.agatameble.pl, również niezbędnym może być podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. W szczególności będziemy wymagać danych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, jak również adresu zamieszkania i adresu dostawy. Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez tzw. „rejestracji”, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie konta użytkownika w naszym sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu konta użytkownika („rejestracji”). W przypadku założenia konta masz możliwość samodzielnej edycji (sprostowania) Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania nie będziesz mógł dokonać zakupu towarów w naszym sklepie internetowym. Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie się odbywało w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, świadczenia dodatkowych usług (m. in. transportu, utrzymywania konta na stronie agatameble.pl), jak również wypełniania obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas również wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów w sklepie internetowym (badanie satysfakcji klienta) oraz w celu profilowania Twojej aktywności zakupowej, w tym rodzaju przeglądanych i zakupionych przez Ciebie towarów oraz akcji promocyjnych, i rabatowych z których skorzystałeś, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub w przypadku wystawienia dokumentów sprzedażowych, przez okres wynikający z przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej (w tym sklepu internetowego), jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi – np. firmom transportowym czy firmom wykonującym badanie satysfakcji klienta.

Zakupy przez telefon »

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie zakupu oferowanych przez nas towarów za pośrednictwem telefonu, kontaktując się z jednym z naszych konsultantów, niezbędnym będzie podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. Prosić Cię będziemy o podanie m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu bądź adresu e-mail, jak również np. danych umożliwiających dostawę towaru. Podanie przez Ciebie tych danych będzie twoją dobrowolną decyzją (tzn. nie musisz ich podawać), ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zakupu wybranego przez Ciebie towaru bądź brakiem możliwości realizacji wybranej usługi dodatkowej. Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach odbywało się będzie w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług dodatkowych (m. in. transportu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w określonych powyżej celach, jest realizacja umowy sprzedaży lub zamiar jej zawarcia, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa (odnośnie np. zawartości dokumentów sprzedażowych). Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe mogą być przez nas wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów (badanie satysfakcji klienta) na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Twoje dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od momentu ich zebrania, co wynika m. in. z obowiązujących przepisów prawa, tj. Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o rachunkowości. Dane udostępniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi – np. firmom wykonującym badanie satysfakcji klienta, firmom transportowym, firmie, która w naszym imieniu prowadzi Biuro Obsługi Klienta.

Konsultacje zdalne za pomocą wideorozmowy »

Jeżeli zadecydujesz się na skorzystanie z usługi wymagającej zdalnego kontaktu z naszym pracownikiem (konsultantem), takich jak np. konsultacje projektu kuchni, zdalne planowanie kuchni, prezentacji asortymentu dostępnego w sklepie czy wideo rozmowę z naszym pracownikiem wówczas poprosimy o pewne informacje o Tobie, które ułatwią nam nawiązanie tego typu połączenia. Każda rozmowa z naszym konsultantem jest rejestrowana.

Po zakończeniu rozmowy, możemy poprosić Cię o udział w ankiecie satysfakcji z jej przebiegu. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia umowy (np. wykonanie projektu kuchni), bądź nasz prawnie usprawiedliwiony interes (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie). Podane przez Ciebie dane przetwarzane będę w celu realizacji zgłoszenia, kontaktu z projektantem (konsultantem), przygotowania zdalnego projektu kuchni, prezentacji interesującego Cię towaru oraz dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Tego typu dane będziemy przetwarzać do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z świadczonych usług. W określonych celach korzystamy z usług wyspecjalizowanych firm, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, na zasadach opisanych pt.: „Kiedy i w jakim celu udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim”. W tym przypadku, są to przede wszystkim podmioty zajmujące się utrzymaniem strony internetowej oraz powiązanych z nimi baz danych, jak również firmy dostarczające oprogramowanie umożliwiające nawiązanie połączeń zdalnych. Przetwarzane dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże zawsze z zapewnieniem odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych. Dane nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Zakupy podczas wideorozmowy  »

Dokonując zakupu podczas wideorozmowy z Konsultantem, niezbędnym jest podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. W szczególności prosić będziemy o dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, jak również adresu zamieszkania i adresu dostawy. Dane te będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów. Podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania, nie będziesz mógł dokonać zakupu towarów w trakcie wideorozmowy z Konsultantem. Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach odbywało się będzie w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, świadczenia dodatkowych usług (m. in. transportu), jak również wypełniania obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego). Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas również wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów (badanie satysfakcji klienta). Twoje dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od momentu ich zebrania (licząc do końca roku kalendarzowego w którym upływa termin), co wynika min. z obowiązujących przepisów prawa, tj. Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o rachunkowości. Dane udostępniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, firmą dostarczającym oprogramowanie umożliwiające nawiązanie połączeń zdalnych, jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi – np. firmom transportowym, czy firmom wykonującym badanie satysfakcji klienta. Przetwarzane dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże zawsze z zapewnieniem odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych. Dane nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Reklamacje, zwroty towarów i uwagi dotyczące zakupów »

Zwrot zakupionego towaru (o ile jest on dopuszczalny), zgłoszenie uwagi do zakupu, jak również i zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową będzie wymagało podania przez Ciebie określonych danych osobowych, m .in.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego, numeru zamówienia bądź dokumentu zakupu, daty i miejsca zakupu, oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji czy miejsca, w którym zlokalizowany jest towar. Zgłoszenia takie mogą być dokonywane zarówno telefonicznie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie www.agatameble.pl/reklamacje-i-zwroty, jak również bezpośrednio w sklepie Agata.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy towaru, który zakupiłeś osobiście i jest to towar, który nie był dostępny od ręki, większość niezbędnych danych będziemy już posiadać w naszych systemach informatycznych. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, w której reklamujesz bądź zwracasz towar niezakupiony osobiście przez Ciebie lub towar, na który nie było dokonane zamówienie i/lub wystawiony był wyłącznie paragon (np. drobne artykuły wyposażenia wnętrz). W takim wypadku poprosimy Cię o podanie powyższych danych. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie wskazanych danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, aczkolwiek niepodanie tych danych może w niektórych sytuacjach skutkować niemożliwością rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w określonych w niniejszym punkcie sytuacjach, jest realizacja obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. rękojmia - szczegółowo opisana w Kodeksie Cywilnym).

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane również w celu przeprowadzania badania satysfakcji klienta (w tym m. in. przyczyn dokonanego zwrotu oraz jakości obsługi) oraz w celu profilowania twojej aktywności zakupowej, w tym ilości złożonych reklamacji bądź zwrotów – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, dostawcom towarów, którzy w naszym imieniu mogą rozpatrywać reklamacje, firmom transportowym, w związku z realizacją usług transportowych oraz innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, jak np. badanie satysfakcji klienta czy prowadzenie Biura Obsługi Klienta.

Newsletter »

Jeżeli chcesz zapisać się do Newslettera i otrzymywać od nas na bieżąco informacje marketingowe, tj. informacje m. in. o nowych promocjach i rabatach, jak również o aktualnej ofercie produktowej, niezbędnym jest wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. Zgoda ta dotyczyć będzie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail w celach marketingowych. Ponadto w trakcie wyrażania zgody będziesz mógł również poinformować nas o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać treści marketingowe (czy za pośrednictwem poczty elektronicznej czy/i za pośrednictwem telefonu) poprzez podanie stosownych danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o promocjach i usługach, brak wyrażenia stosownej zgody uniemożliwi nam wysyłanie tego typu informacji.

Możesz się zapisać do Newslettera na kilka różnych sposobów m. in. poprzez: (i) podanie numeru telefonu podczas zakupów w sklepie Agata, (ii) dołączenie do Newslettera na stronie internetowej agatameble.pl, (iii) udzielenie stosownej zgody w utworzonym przez Ciebie koncie w naszym sklepie internetowym, jak również (iv) w trakcie dokonywania zakupów on-line. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z uczestnictwem w Newsletterze, jest udzielona przez Ciebie zgoda. Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane mogą być przez nas wykorzystywane w celu profilowania i analizy Twojej aktywności zakupowej w związku z otrzymywanymi informacjami marketingowymi z Newslettera, polegającej m. in. na badaniu ilości odwiedzin w sklepie internetowym i korzystania z promocji bądź rabatów, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Twoje dane będziemy przetwarzać w powyższych celach do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi np. wysyłanie w naszym imieniu mailingów bądź przeprowadzanie kampanii SMS-owych.

Cookie – strona internetowa – www.agatameble.pl »

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszej strony internetowej, a także aby prezentować Ci ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich preferencji i zainteresowań, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie strony www.agatameble.pl dane, takie jak: (i) informacje o urządzeniu z którego korzystasz, (ii) wykorzystywane do przeglądania aplikacje, (iii) sposoby korzystania z serwisu, (iv) lokalizacje, a także (v) informacje zawarte w "plikach cookies". Używając tzw. ciasteczek („cookies”) zbieramy informacje na Twój temat. Są to dane na temat Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, preferencji i zainteresowań. Szczegółowe informacji na ten temat znajdziesz poniżej.
 • Czym są pliki cookies?
  Pliki Cookie (Cookies lub ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby usprawnić ich działanie oraz poprawić komfort użytkowania stron internetowych. Zgodnie z przepisami prawa możemy przechowywać plików Cookies na Twoim urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych i statystycznych. Aby używać innych rodzajów plików Cookies potrzebujemy Twojego zezwolenia (zgody). Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów Cookies, niektóre z nich umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. Wiedz, że w dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę.
 • Czy pliki Cookie zbierają dane osobowe?
  a. Gdy korzystasz ze strony internetowej stosujemy pliki Cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki te zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają nam na Twoją identyfikację). Jednak niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z Tobą (np. jeśli jesteś zarejestrowany i zalogujesz się na stronie internetowej lub jeżeli będziemy profilować Twoje zachowania i preferencje zakupowe), a tym samym zostać uznane za dane osobowe.
  b. Musisz też wiedzieć, że za pomocą technologii Cookies na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę częstotliwości odwiedzin naszej strony internetowej, czy tego, jakie produkty oglądasz. Takie działania nazywamy profilowaniem. Zautomatyzowana analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz daje możliwość, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Dzięki temu możemy zaprezentować Ci rekomendacje i reklamy dopasowane oraz przedstawiać oferty, które najlepiej będą odpowiadały Twoim potrzebom.
  c. Wiedz, że rezygnacja z Cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać reklam podczas korzystania ze stron – będziesz je otrzymywać, ale nie będą mieć związku z Twoją bieżącą aktywnością.
  d. Informacje o Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem plików Cookies pozwolą nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
  e. Informacje zebrane i zawarte w Cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki (Cookies trwałe), co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin. Możesz je usunąć z przeglądarki.
  f. W oparciu o Cookies posługujemy się technologią, która pozwala nam dotrzeć z przekazem reklamowym do osób, które już wcześniej odwiedziły naszą stronę internetową, ale gdy odwiedzają one inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z nami czy z naszymi partnerami (Retargeting).
  g. Pliki Cookies innych podmiotów: Cookies służą optymalizacji obsługi podczas korzystania z naszej strony internetowej, ale współpracujemy też z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej), wówczas przeglądarka lub inne oprogramowanie zapisuje również Cookies podmiotów prowadzących taką działalność. Nasi partnerzy zostali wskazani w punkcie 14 (Pliki Cookie podmiotów trzecich), z którą możesz zapoznać się poniżej. Cookies tych podmiotów mają poprawić skuteczność prezentowania reklam, które odpowiadają Twojej aktywności, reklamy są dostarczane przez partnerów i dlatego podczas wizyty na naszej stronie zapisywane są na Twoim urządzeniu także Cookies pochodzące od naszych partnerów.
  h. Twoja aktywność na stronie internetowej, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celach marketingowych, w tym w celu profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Rodzaje plików Cookies jakie używamy
  Tutaj znajdziesz informacje na temat rodzajów plików Cookie , które mogą być używane na naszej stronie internetowej.
  Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące kategorie plików Cookie:
  a. sesyjne, które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia, chyba że jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.
  b. trwałe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych urządzenia, chyba że jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.

  Z uwagi na domenę internetową, od której pochodzą, Cookies mogą być własne/wewnętrzne (pochodzące z naszej witryny), oraz stron trzecich/zewnętrzne ( ustawiane przez serwery internetowe innych stron).

  W zależności od celu stosowania plików Cookie możemy je podzielić na :
  a. Niezbędne pliki Cookie
  Te pliki Cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach Cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki Cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
  b. Analityczne pliki Cookie
  Umożliwiają nam zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie wizyt i ruchu na stronie, co pozwala ocenić i usprawnić jej działanie. Mogą pochodzić od nas lub od naszych usługodawców. Dzięki nim dowiadujemy się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i widzimy, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są zbierane oraz anonimizowane. Jeśli zablokujesz ten rodzaj Cookie nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
  c. Marketingowe pliki cookie
  Współpracujemy z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na Twoim urządzeniu, zapisują również pliki Cookie pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorami Twoich danych osobowych lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem. Pliki Cookie wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania z naszej strony internetowego oraz prezentować wyłącznie takie reklamy, które odpowiadają Twoim indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W tym: Pliki cookie mediów społecznościowych Te pliki cookie są ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które zostały dodane do witryny, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się naszą zawartością z przyjaciółmi i sieciami. Są one w stanie analizować aktywność przeglądarki użytkownika na innych stronach i budować profil jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treść i wiadomości wyświetlane na innych odwiedzanych stronach internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, może nie być w stanie użyć lub zobaczyć tych narzędzi do udostępniania danych.
  d. Personalizujące pliki Cookie
  Za pomocą technologii plików Cookie stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików Cookie pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych. Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.
 • Jak usunąć / zablokować pliki cookies?
  Możesz zmienić sposób korzystania z plików Cookie zarządzając zakresem stosowania technologii plików Cookie oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na naszej stronie (poprzez zmianę ustawienia przeglądarki). Ustawienia te mogą̨ zostać́ zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień przeglądarki i usunięcie w ten sposób plików Cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki Cookie można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
  W każdej chwili możesz zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=E
 • Jakie konsekwencje będzie maiło usunięcie lub zablokowanie plików cookies
  W przypadku plików Cookie, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania z naszej strony internetowej, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie z naszej strony.
 • Pliki cookie, które wykorzystujemy

  A. Pliki Cookie wykorzystywane na naszje stronie


  Dokładamy starań by, powyższe zestawienie uwzględniało wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki Cookie, przez co podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez Nas narzędzi. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików Cookies, zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej treści Polityki.

  B. Pliki cookie podmiotów trzecich
  Dokładamy wszelkich starań, aby poniższa tabela uwzględniała wszystkie podmioty, których pliki Cookies mogą zostać zapisane przez przeglądarkę. Może się jednak zdarzyć, że Podmiot z nami współpracujący korzysta ze swoich podwykonawców lub zleca umieszczenie reklamy na naszej powierzchni reklamowej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, którym jest np. dom mediowy, czy sieć reklamowa. Zawsze będą to jednak podmioty, których pliki Cookies wykorzystywane są do analogicznych celów, jakie znajdziesz w Ustawieniach plików Cookies na naszej stronie internetowej. Wykorzystywanie plików Cookie w celach przetwarzania przypisanych do odpowiednich partnerów, uzależnione jest od Twojego wyboru w zakresie poszczególnych kategorii plików Cookie.

  PodmiotLink do polityk prywatności
  Googlehttps://policies.google.com/privacy?gl=pl
  https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl
  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  Synerisehttps://synerise.com/legal/cookie-policy
  Facebook Irelandhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
  Wirtualna Polska Media S.A.https://pomoc.wp.pl/polityka-prywatnosci
  RTB House S.A.https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy-pl/
  Ceneo.pl sp. z o.o.https://info.ceneo.pl/polityka-plikow-cookies
  Criteo S.A.https://www.criteo.com/privacy/
  Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.https://polityka-prywatnosci.onet.pl/
  TradeTracker Polandhttps://tradetracker.com/pl/privacy-policy/
  Admitadhttps://affiliate.admitad.com/pl/site/gdpr/
  INIS sp. z o.o.https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci


   Więcej informacji na temat plików Cookie wyżej wskazanych podmiotów oraz relacji z Nami znajduje się w ich politykach prywatności.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta bądź sklepem Agata »

Na początku pragniemy wskazać, iż Twoja rozmowa z Biurem Obsługi Klienta bądź pracownikiem sklepu może być nagrywana. W przypadku nagrywania rozmowy zostaniesz o tym poinformowany przed jej rozpoczęciem. Nagrania rozmów wykorzystujemy w celu dokładnego opisu Twojego zgłoszenia, poprawy jakości naszych usług i obsługi, jak również w celach dowodowych - na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli nie życzysz sobie, by rozmowa z nami została nagrana, zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu, takich jak formularz kontaktowy na stronie www.agatameble.pl/kontakt, poczta elektroniczna na adres kontakt@agatameble.pl bądź osobista wizyta w jednym z naszych sklepów Agata.

Każda osoba kontaktująca się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta bądź z sklepem Agata, która będzie chciała uzyskać pewne informacje na temat danych osobowych, np. poprzez zapytanie o szczegóły złożonego zamówienia czy zgłoszonej reklamacji, przed udzieleniem jej jakichkolwiek informacji zostanie poproszona o podanie określonych danych osobowych. Jest to niezbędne w celu weryfikacji jej tożsamości. Konieczne bowiem dla nas, przed udzieleniem jakichkolwiek informacji będących w naszym rozumieniu danymi osobowymi, jest upewnienie się, że informacji udzielamy osobie do niej uprawionej. Bez dokonania takiej weryfikacji, na skutek np. braku wyrażenia przez Ciebie woli podania określonych danych, nie będzie możliwości udzielenia Ci telefonicznie oczekiwanych informacji.

Ponadto w sytuacji, w której kontaktujesz się z Biurem Obsługi Klienta bądź sklepem Agata, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz – np. zgłoszenia adresu dostawy bądź podania konta, na które dokonamy zwrotu pieniędzy. Podane przez Ciebie dane wykorzystane będą wyłącznie w tym celu, w którym kontaktujesz się z nami i będziemy je przechowywać przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń). Twoje dane będziemy przetwarzać, aby spełnić obowiązki wynikające z zawartej umowy bądź obowiązujących przepisów prawa lub w innych, naszych usprawiedliwionych celach (np. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, badanie satysfakcji klienta). Twoje dane udostępniane będą podmiotom trzecim, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”. Do takich podmiotów należy zaliczyć firmę, która w naszym imieniu prowadzi Biuro Obsługi Klienta, firmy informatyczne, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również innych usługodawców, którzy mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, np. przeprowadzanie badania satysfakcji klienta.

Formularze kontaktowe na stronie agatameble.pl (kontakt, zgłoszenie uwag, itp.) »

Jeżeli korzystasz z któregokolwiek z formularzy kontaktowych na stronie agatameble.pl, możesz w określonych okolicznościach zostać poproszony o podanie określonych danych, w szczególności takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego czy powód kontaktu. W przypadku zgłoszeń dot. reklamacji, zwrotów i innych uwag dotyczących zakupów, szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały opisane w pkt „Reklamacje, zwroty towarów i uwagi dotyczące zakupów”. W przypadku pozostałych formularzy kontaktowych pragniemy Cię poinformować, iż zbierane przez nas dane będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (zgłoszenie), które wpłynęło do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Zgłoszenie może dotyczyć dowolnego interesującego Cię tematu (np. godzin otwarcia sklepów Agata, planowanej albo trwającej promocji lub np. zauważonego błędu w treści serwisu).

Pamiętaj, że dane podajesz dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie określonych danych, może skutkować brakiem możliwości wysłania zgłoszenie lub udzielenia na nie oczekiwanej przez Ciebie odpowiedzi. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń). Również i w przypadku danych związanych z formularzami kontaktowymi, korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów trzecich, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, na zasadach opisanych w części pt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”. W tym wypadku są to głównie operatorzy techniczni wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej lub ewentualnie inne podmioty, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, np. przeprowadzanie badania satysfakcji klienta.


Aplikowanie do pracy w Agata S.A. »

Chcąc aplikować do pracy w Agata S.A., poprosimy Cię o podanie pewnych informacji o sobie. Wśród tych informacji mogą być zarówno te wskazane w kodeksie pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również inne dane, w tym dane kontaktowe, które będą dla nas niezbędne, aby być w stanie ocenić Twoją kandydaturę oraz ewentualnie skontaktować się z Tobą. Twoją dobrowolną decyzją jest to, czy podasz nam Swoje dane osobowe, czy nie, jednakże pamiętaj o tym, że niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane w powyższych celach w związku z podjęciem przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia z nami umowy o pracę (wysłanie CV) oraz ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

W ramach prowadzenia przez nas czynności rekrutacyjnych Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi związane z dostarczaniem i administrowaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych przez nas do celów rekrutacyjnych. Udostępnianie to odbywa się na zasadach opisanych w części pt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”. Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż możesz wyrazić zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach, będziemy uprawnieni do tego, by zgłosić się do Ciebie w przypadku, gdy Twoja kandydatura będzie odpowiadała wymaganiom stawianym przez nas, gdy będziemy szukać nowego pracownika. Twoje dane, przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy przechowywać do czasu cofnięcia jej przez Ciebie, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych.

Jeżeli jesteś naszym Kontrahentem lub go reprezentujesz, albo Twoje dane są przetwarzane z uwagi na łącząca nas relacje biznesowe »

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zostać lub jesteś naszym kontrahentem lub reprezentujesz naszego partnera biznesowego, będziemy również prosić Cię o podanie określonych danych, w szczególności imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, REGON-u oraz adresu bądź siedziby prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród przekazanych danych mogą pojawić się również dane pracowników, współpracowników, którzy w imieniu Twoim (kontrahenta) będą realizować zawartą z nami umowę. Wówczas przetwarzamy dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko, miejsce pracy, zajmowane stanowisko) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres email). Ponadto przetwarzamy również inne dane przekazane bezpośrednio przez osoby z nami współpracujące – w związku z realizacją współpracy z naszą firmą.

Dane gromadzimy w calach handlowych i robimy to na podstawie przesłanki realizacji umowy, która również dotyczy działań podjętych przez nas na Twoje żądanie, jeszcze przed jej zawarciem (np. wysłanie nam oferty współpracy) oraz w celu realizacji naszego i Twojego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Dane podajesz dobrowolnie, jednakże brak podania tychże danych może skutkować niemożliwością zawarcia z Tobą określonej umowy. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres wynikający ze stosownych przepisów prawa, w tym Kodeksu Cywilnego (przedawnienie roszczeń) i Ustawy o rachunkowości (przechowywanie faktur). Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również osobom trzecim zaangażowanym w realizację zawartej z Tobą umowy.