Wybierz swój sklep

Zlokalizuj najbliższy sklep Agata w Twojej okolicy. Dzięki temu informacje o dostawie oraz dostępności produktów będą aktualne i dostosowane do Twojej lokalizacji.

Dane osobowe - wnioski

Szanowny Kliencie,

Agata Spółka Akcyjna, właściciel sieci sklepów meblowych Agata oraz właściciel sklepu internetowego agatameble.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów. Aby należycie dbać o Twoje dane, wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania dostępne na stronie internetowej agatameble.pl umożliwiające realizację przysługujących Ci, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), praw.

W pierwszej kolejności pragniemy poinformować Cię, iż w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące prawo:

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś nam zarówno w momencie dokonywania przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym agatameble.pl, zakładania w tymże sklepie Swojego konta, zapisywania się do newslettera, jak również i w momencie udzielania stosownych zgód w sklepach stacjonarnych Agata poprzez osobiste wypełnianie formularza zgody „Agata Info”. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, tzn., że nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które świadczyliśmy na podstawie udzielonej zgody (np. wysyłanie przez nas informacji o nowych promocjach).

Zatem jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych (tj. np. informacji o toczących się promocjach, nowych produktach lub nowo otwieranych sklepach) wystarczy że cofniesz udzielone zgody wypisując się w tym miejscu z newslettera, bądź usuniesz udzielone zgody w założonym przez Siebie na stronie agatameble.pl koncie.
 
Pamiętaj, że ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze do 72 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów (w trakcie tych 72 godzin) wiadomość e-mail, bądź SMS, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Ponadto, stworzyliśmy specjalny formularz, za pomocą którego możesz realizować wskazane poniżej uprawnienia:

Prawo dostępu do danych - Podstawa prawna - art. 15 RODO

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: 

  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Poprzez dostęp dodanych należy rozumieć np. uzyskanie kopii wszystkich Twoich danych osobowych, przez nas przetwarzanych.

Z prawa dostępu do danych możesz skorzystać wypełniając formularz. W formularzu zaznacz prawo dostępu do danych, jako prawo z którego chcesz skorzystać, jak również, w celu ułatwienia nam identyfikacji Ciebie i Twoich danych, wskaż jakie relacje łączą Ciebie z nami (kim jesteś).

Prawo do sprostowania danych - Podstawa prawna: art. 16 RODO

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie, o ile posiadasz założone konto w sklepie internetowym agatameble.pl. poprzez edycję swojego profilu. Jeżeli nie posiadasz konta, masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Żądanie sprostowania danych możesz nam zgłosić poprzez formularz, wybierając w nim opcję prawa do sprostowania danych, jako prawa, z którego chcesz skorzystać. Pamiętaj, aby wskazać nam, jeżeli możesz, jakie relacje łączą Cię z nami (kim jesteś), tak, aby twoje żądanie zostało szybciej rozpatrzone. Niezmiernie istotnym, przy prawie do sprostowania danych, jest podanie w sekcji „dodatkowe informacje precyzujące wniosek i uwagi dotyczące wniosku” dotychczasowych danych, które mają ulec sprostowaniu oraz nowych danych, które mają zastąpić (prostować) dotychczasowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - Podstawa prawna: art. 17 RODO

Masz ma prawo do żądania usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobligowani do ich usunięcia w sytuacji, w której zachodzi jedna z niżej opisanych okoliczności. Żądanie to możesz wnieść za pośrednictwem formularza, wybierając w nim opcję prawa do usunięcia danych (bycia zapomnianym). Okoliczności obligujące nas do usunięcia twoich danych:

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celu, w których zostały zebrane lub były przetwarzane. 

Takim celem (w przypadku Agata S.A.) jest między innymi przechowywanie danych przez okres, w którym możesz wystąpić do nas z roszczeniem (w tym również roszczeniem reklamacyjnym), czy przez okres, w którym istnieje obowiązek wypływający wprost z przepisów prawa dotyczący przechowywania Twoich danych związanych z dowodami kasowymi, czyli m. in. z fakturami, zamówienia i innymi tego typu dokumentami. Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od realizacji złożonego przez ciebie zamówienia. Dopiero po tym okresie dane mogą zostać przez nas samych lub na Twoje żądanie usunięte. Jeżeli uważasz, że ustał cel przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia. 

Wycofałeś udzieloną uprzednio zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tą zgodę. 

W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na złożone przez Ciebie zamówienie. Zgoda jest przesłanką legalizującą otrzymywanie od nas zarówno drogą mailową jak i telefoniczną (za pośrednictwem SMS-ów) informacji o nowych promocjach i produktach, jak również innych przez nas realizowanych działaniach marketingowych. Zgody zbierane są przez nas w trakcie dokonywania przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym, zakładania konta w sklepie internetowym, zapisywania się do newslettera, jak również udzielania stosownych zgód w sklepach meblowych Agata poprzez osobiste oświadczenie. Jeżeli wycofałeś zgodę, możesz również żądać usunięcia tych danych, które podałeś w trakcie udzielania zgody. 

Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Agata S.A. w celach marketingowych. 

W przypadku udzielenie przez Ciebie stosownych zgód przetwarzamy twoje dane w celach marketingowych. W każdej chwili możesz wnieść stosowny sprzeciw. O tym szerzej przy prawie do sprzeciwu. Jeżeli wniosłeś sprzeciw, możesz również żądać usunięcia danych (podanych przez ciebie w trakcie wyrażania zgody). 

Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Postępowanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych stanowi dla nas najwyższy priorytet. Jeżeli jednak uważasz, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe niegodnie z prawem, zawsze możesz wnieść żądanie usunięcia takich danych, wskazując na to, jakie przepisy naruszyliśmy, lub w jaki sposób przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem. Będzie to dla nas kluczowa informacja, umożliwiająca nam skorygowanie ewentualnych błędów w przyszłości. 

Realizując prawo do usunięcia danych za pomocą formularza, w sekcji „dodatkowe informacje precyzujące wniosek i uwagi dotyczące wniosku” wskaż, jeżeli możesz, w związku z którą okolicznością żądasz usunięcia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - Podstawa prawna: art. 18 RODO

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, nie będziemy mogli wykonywać na twoich danych osobowych żadnych czynności, za wyjątkiem ich przechowywania, co wiąże się z brakiem możliwości dostępu do Twojego konta, utrudnieniami w dokonywaniu zakupów jak również nie wysyłaniem do Ciebie żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych możesz wnieść za pośrednictwem stosownego formularza, wybierając w nim opcję prawa do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

  • gdy kwestionujesz prawidłowość Swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na czas niezbędny do weryfikacji prawidłowości Twoich danych. 
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem - a Ty zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania. 
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Agata S.A. – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację, ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które my realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. 

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania za pomocą formularza, w sekcji „dodatkowe informacje precyzujące wniosek i uwagi dotyczące wniosku” prosimy o wskazanie przypadku, w związku z którym żądasz ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych - Podstawa prawna: art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Żądanie to możesz wnieść za pośrednictwem formularza, wybierając w nim opcję prawa do przeniesienia danych. 

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku zapisanego w jednym z powszechnie używanych formatów, nadającym się do odczytu maszynowego m. in. csv lub xml. Zastosowanie takiego formatu winno umożliwić przesłanie danych do innego administratora danych osobowych. 

Realizując prawo do przenoszenia danych za pomocą formularza, w sekcji „dodatkowe informacje precyzujące wniosek i uwagi dotyczące wniosku” prosimy o wskazanie danych administratora, któremu winniśmy przekazać dostarczone przez Ciebie dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych - Podstawa prawna: art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, na cele związane z marketingiem bezpośrednim naszych produktów i usług (informacji o nowych promocjach i produktach, jak również innych przez nas realizowanych działaniach marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub SMS-ów). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez nas w celach marketingowych.

Z prawa dostępu do danych możesz skorzystać wypełniając formularz. W formularzu zaznacz prawo do sprzeciwu, jako prawo z którego chcesz skorzystać.

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - Podstawa prawna: art. 22 RODO

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Poprzez skutki prawne, o których mowa powyżej należy rozumieć powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego np. umowy. Zatem takim profilowaniem może być np. przyznanie, bądź odmowa przyznania kredytu, zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, automatyczne odłączenie numeru telefonu na skutek nie zapłacenia rachunku telefonicznego w terminie itp. 

Pragniemy Cię poinformować, że w kwestii Twoich danych osobowych, nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w związku z czym nie widzimy podstaw, do wniesienia tego żądania. Jeżeli jednakże nie zgadzasz się z naszym zdaniem, możesz wnieść stosowne żądanie wypełniając formularz. W formularzu zaznacz prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jako prawo z którego chcesz skorzystać.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli występujesz do nas z jednym z powyższych żądań (nie dotyczy to prawa do cofnięcia zgody realizowanego za pośrednictwem opcji wypisz się z newslettera, bądź za pomocą zmian wprowadzanych w koncie użytkownika na stronie www.agatameble.pl) np. za pośrednictwem formularza lub kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej na adres pbi@agatameble.pl, to o spełnieniu albo odmowie spełnienia żądania poinformujemy cię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od momentu otrzymania żądania. W przypadku, gdyby okazało się, iż z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.