Wybierz swój sklep

Zlokalizuj najbliższy sklep Agata w Twojej okolicy. Dzięki temu informacje o dostawie oraz dostępności produktów będą aktualne i dostosowane do Twojej lokalizacji.

REGULAMIN KONKURSU

Dzień Teściowej z Salonami Agata


I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie „Dzień Teściowej z Salonami Agata” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Agata S.A., z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem: KRS 0000037615, NIP 634-019-74-76, kapitał zakładowy w wysokości 15.000.000,12 zł w całości opłacony. Agata S.A. jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie.
 3. Treść Regulaminu Konkursu zostanie opublikowana na profilu @SalonyAgata na portalu Instagram w formie linku do strony www zawierającej jego treść, co umożliwi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu. Uczestnik Konkursu przystępując do niego potwierdza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie nazwy użytkownika, którą posługuje się na portalu Instagram, a w przypadku wygranej także adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez publikację komentarza pod postem konkursowym na profilu @SalonyAgata na portalu Instagram.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 5 marca 2021 r. od godz. 9:00 do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 23:59.


III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na profilu @SalonyAgata na portalu Instagram pod postem konkursowym komentarza, w którym zostaną sformułowane zabawne i kreatywne życzenia dla swojej teściowej z okazji Dnia Teściowej. Dodatkowo komentarz konkursowy musi zostać oznaczony hashtagami #DzienTesciowej, #SalonyAgata.
 2. Zamieszczony komentarz z życzeniami pod postem konkursowym zwany będzie dalej „pracą konkursową”.
 3. Spośród zamieszczonych prac konkursowych Organizator wybierze pięciu zwycięzców, którzy według subiektywnej oceny Organizatora odpowiedzieli na pytanie konkursowe w sposób najzabawniejszy i najbardziej kreatywny.
 4. Materiały używane w pracy konkursowej przez Uczestnika nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszających godność osobistą, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Prace konkursowe nie mogą również przedstawiać nagości (ukazywać narządów płciowych).
 5. Wszystkie prace konkursowe, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez stronę Organizatora, nie będą uwzględniane przy wyborze Zwycięzcy.
 6. Publikując pracę konkursową, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do tego dzieła. W przypadku, gdy praca konkursowa będzie zawierać fotografie nie mogą one przedstawiać wizerunku Uczestnika ani osób trzecich. W pracy konkursowej nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków „Agata”. Prace konkursowe, co do których Organizator w sposób uzasadniony poweźmie wątpliwość, że mogą one naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględniane przy wyborze Zwycięzcy.
 7. Informację o Zwycięzcy Organizator ogłosi w formie komentarza pod postem konkursowym w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 12:00. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej lub poprosi o kontakt.
 8. Jeden Uczestnik może jednokrotnie wziąć udział w Konkursie oraz jednokrotnie może wygrać Nagrodę w trakcie trwania Konkursu. W przypadku, gdy Uczestnik umieści więcej niż jedną pracę konkursową, w konkursie będzie brać udział praca umieszczona najwcześniej. Moment zgłoszenia pracy konkursowej zostanie ustalony na podstawie zarejestrowanego czasu umieszczenia pracy konkursowej na Instagramie.
 9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace konkursowe, które zostaną opublikowane w okresie trwania Konkursu, określonym w Pkt II Regulaminu, spełniające warunki Regulaminu.
 10. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez portal Instagram.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie nazwy użytkownika, którą posługują się na portalu Instagram, a w przypadku wygranej także imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez administratora:
 • na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody – w celu przeprowadzenia konkursu i publikacji listy Uczestników, którzy zwyciężyli,
 • na podstawie obowiązujących przepisów prawa - w celu związanym z wyłonieniem zwycięzcy i doręczeniem Nagrody.

Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik może:

 • do zakończenia Konkursu cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 • cofnąć zgodę na publikację nazwy Użytkownika na profilu Salony Agata na portalu Instagram jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Organizator na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane Uczestników mogą być udostępniane następującym podmiotom: organom publicznym – w związku z obowiązkiem prawnym, firmom pocztowym - w związku z ewentualnym doręczeniem nagrody, firmom informatycznym - operatorom systemów informatycznych. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie w przypadku zamieszczania danych osobowych Uczestników na profilach społecznościowych Administratora (np. Instagram). Dane mogą być przekazywane m.in. do Stanów Zjednoczonych przy zachowaniu standardów poufności oraz zapewnieniu odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych zatwierdzonych w decyzjach Komisji Europejskiej. Ponadto dane nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres 6 lat od opublikowania pracy konkursowej, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Akceptując Regulamin Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanej pracy konkursowej na portalu Instagram. Uczestnik zamieszczający pracę konkursową, publikuje ją na profilu @SalonyAgata na portalu Instagram na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich.


VI. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

 1. W przypadku gdyby umieszczona na potrzeby Konkursu przez Uczestnika praca konkursowa miała charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Uczestnik, który zwyciężył nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawa autorskie do utworu będącego pracą konkursową, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w pkt I ust. 3 Regulaminu – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/ lub w sieciach kablowych;
  d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.
 2. W przypadku, gdy w związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik prześle, umieści lub opublikuje pracę konkursową przedstawiającą wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, to praca konkursowa nie będzie brała udziału w konkursie.

VII. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa Agata S.A. o wartości 500 zł brutto oraz świadczenie pieniężne w wysokości 56 zł, które to świadczenie pieniężne zostanie przeznaczone na pokrycie wartości podatku, na zasadach wskazanych w ust. 4 poniżej.
 2. Nagrodę otrzyma pięciu Uczestników wybranych przez Organizatora, każdy po jednej nagrodzie, tj. po jednej karcie podarunkowej Agata S.A. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, nie może przenieść praw do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Przychód uzyskany z tytułu otrzymanej Nagrody w ramach Konkursu podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 56 zł, który zostanie przez Organizatora pobrany z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. VII. ust. 1 Regulaminu i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.

VIII. WYDAWANIE NAGRÓD

 1. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej na adres podany przez Uczestnika, który zwyciężył w wiadomości prywatnej nadesłanej na portalu Instagram.
 2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi aktualnego miejsca zamieszkania na terenie Polski, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany – zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody i utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 2 powyżej Uczestnik traci prawo do nagrody w następujących sytuacjach:
  a) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Uczestnika,
  b) w przypadku nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi zawierającej adres wysyłki nagrody w ciągu 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia tj. podania w komentarzu pod postem konkursowym informacji o zwycięzcach konkursu.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora reklamacji związanej z Konkursem lub świadczeniem usług drogą elektroniczną. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub elektronicznie na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – konkurs „Dzień Teściowej z Salonami Agata”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub w formie wiadomości e-mail.
 6. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

IX. INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia wymogi określone w Regulaminie Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet lub portalu Instagram.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Instagram.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez umieszczenie komentarza pod postem lub odpowiedzi pod komentarzem Uczestnika na portalu Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: marketing@agatameble.pl.
 7. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu.
 8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Organizator oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).