Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

www.agatameble.pl z dnia 17 października 2016 r.
obowiązujący do 4 stycznia 2017 r.

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 


 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.agatameble.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 2. Sprzedawca – AGATA S.A. z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203), Aleja Roździeńskiego 93 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000037615; REGON 272241916; NIP 634-019-74-76, kapitał zakładowy 12.747.550,00 PLN w całości opłacony, adres e-mail: kontakt@agatameble.pl, numer telefonu: 32 888 70 70.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 5. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowanie i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 6. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.
 7. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 8. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 9. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Agata S.A a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Agata S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Agata S.A. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 13. Firmy Kurierskie – DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

II. Postanowienia ogólne


 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującą rozdzielczość 800x600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://www.agatameble.pl/regulamin [show] oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o towarach, usługach i cenach


 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.agatameble.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.
 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary oznaczone jako "Kup on-line" i "Towar dostępny" oraz Usługi związane z tak oznaczonymi towarami.
 3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie www.agatameble.pl zamieszczone są informacje o Towarach które (w szczególności ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia w transporcie lub gabaryty) nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego, ale można je nabyć w stacjonarnych salonach Agata Meble - opisy tych Towarów zawierają oznaczenie "Do nabycia w sklepie stacjonarnym".
 4. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.
 5. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.
 6. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie "Dostawa w sklepie internetowym" w zakładce "Koszty dostawy”. Strona dostępna jest pod adresem www.agatameble.pl/dostawa).
 7. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.
 8. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 9. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.
 10. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.
 11. Na stronie „Dostawa w sklepie internetowym” dostępnej pod adresem www.agatameble.pl/dostawa znajdują się informacje o Usługach Dodatkowych, świadczonych przez zewnętrznych usługodawców (w szczególności firmy transportowe). Zamówienie Usług Dodatkowych jest niemożliwym przez Sklep Internetowy i może nastąpić wyłącznie u usługodawcy. Przed zamówieniem Usługi Dodatkowej należy skontaktować się usługodawcą.

IV. Zamówienia


 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://www.agatameble.pl [show] ) po przejściu całej procedury składania zamówienia.
 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 50 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy.
 6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia Towaru


 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „KUP TERAZ”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 2. Powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.
 4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.
 5. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wracam do zakupów” po dodaniu towaru do koszyka lub klikając przycisk „Powrót do sklepu” przeglądając zawartość swojego koszyka.
 6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Dalej”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
  1. „Zaloguj się” - Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie https://www.agatameble.pl [show], o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Adres e-mail i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,
  2. „Zarejestruj się” - Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://www.agatameble.pl [show], na tym etapie możliwe założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,
  3. „Zakupy bez rejestracji” - Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).
 7. Na etapie „Dostawa i faktura” Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć czy chce otrzymać Fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej.
 8. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (w celu dokonania płatności on-line), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 11. Status i szczegóły zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

VI. Sposób, termin i koszty dostawy


 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm: DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dla towarów standardowych) lub DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dla towarów wielkogabarytowych). Zamówione Usługi wykonuje DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 8 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności on-line, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym lub ratami on-line, z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta lub od Kredytodawcy). Zamówione Usługi wykonywane są w dniu dostawy Towaru przez Firmę Kurierską. Dla dostaw realizowanych za pośrednictwem DTS Transport okres ten może zostać wydłużony w przypadku indywidualnego ustalenia dalszego terminu dostawy.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony:
  1. dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DHL Express od 2 do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub od dnia dokonania zapłaty,
  2. dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DTS Transport od 3 do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty.
 6. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  1. podtrzymania woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
  2. rezygnacji z całości zamówienia, albo
  3. zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 7. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 8. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DHL Express o dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy, towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera.
 9. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DTS Transport, data dostawy zostanie ustalona indywidualnie z Klientem (kurier podejmie próbę kontaktu z Klientem do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty proponując dostawę w terminie nie późniejszym niż 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty). Na życzenie Klienta dostawa będzie mogła zostać ustalona w terminie późniejszym. Do czasu indywidualnego uzgodnienia terminu dostawy z Klientem, dostawa nie będzie realizowana. W przypadku braku możliwości dostawy w uzgodnionym z Klientem terminie, towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy.
 10. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich (odpowiednio: www.dhl.com.pl oraz www.dts.pl). Klient ma możliwość zamówienia dostawy na wskazany dzień jeśli system Sklepu Internetowego dopuszcza taki wybór dla danych Towarów oraz Usługa zostanie wybrana w toku składania Zamówienia (za dodatkową opłatą).
 11. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 12. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.
 13. Do kosztów dostawy każdej przesyłki, w razie wyboru płatności "za pobraniem” doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie "Formy płatności” w zakładce „Płatność za pobraniem”
 14. W każdym przypadku wydanie towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny zamówienia towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności


 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:
  • płatność on-line - za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
  • przelew zwykły - przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy wskazane na stronie "Formy płatności",
  • eRaty - za pośrednictwem serwisów współpracujących instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich,
  • za pobraniem - gotówką, kurierowi podczas dostawy,
  • Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia Towarów i Usług (na stronie "Koszyk'). Możliwość dokonania zapłaty poprzez Płatność on-line oraz system ratalny eRaty zależy od spełnienia dodatkowych warunków podmiotów oferujących te formy płatności.
 2. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  • w przypadku płatności on-line (szybkim przelewem lub kartą), należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24,
  • w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności,
  • w przypadku płatności ratami on-line, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry pochodząca ze środków z przyznanego kredytu konsumenckiego, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności od instytucji finansowej,
  • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru.
 3. Umowa sprzedaży wygasa:
  • w przypadku wyboru formy płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym lub kartą) zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,
  • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia,
  • w przypadku wyboru płatności poprzez system ratalny eRaty umowa Sprzedaży wygasa przy braku nie dopełnienia obowiązków kredytowych w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia,
  • w przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty i odbioru Towaru przesyłki płatnej za pobraniem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki),
  • w przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru (przesyłki) zapłaconego z góry, Towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosić będzie opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia.
 4. Usługę „szybki przelew elektroniczny” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 5. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 7. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
 8. Usługę eRaty realizuje Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, KRS nr 0000040562,
 9. Szczegółowe warunki korzystania z usługi eRaty dostępne są na stronie internetowej www.agatameble.pl/raty-w-sklepie-internetowym oraz stronie internetowej instytucji kredytowej https://www.santanderconsumer.pl/. [show]

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami


 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie https://www.agatameble.pl/odstapienie-od-umowy co jednak nie jest obowiązkowe.
 5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@agatameble.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  1. w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem,
  2. zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat,
  3. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Agata S.A., ul. Wiejska 49, 41-250 Czeladź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni,
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty zwrotu rzeczy których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, podane są na stronie „Reklamacje i zwroty”. W przypadku zamiaru zwrotu towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt,
  5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
  6. do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT,
  7. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu towarów może wynieść nawet 700 zł za sztukę.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami


 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza "Rękojmia i niezgodność towaru z umową" dostępnego na stronie "Zgłoś reklamację" oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami


 1. Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt VIII ust. 2 i punkt VIII ust. 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela.

XI. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza


 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest formularz dostępny na stronie Sklepu. Aby skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji należy:
  1. na stronie www.agatameble.pl kliknąć w zakładkę „Zgłoś reklamację”,
  2. wypełnić formularz, wybierając "Rękojmia i niezgodność towaru z umową"
 2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni automatyczny komunikat na stronie, który można wydrukować.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza.
 4. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).

XII. Promocje


 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

XIII. Rejestracja w serwisie


 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja w serwisie”, dostępnego w zakładce "Moje konto", pod adresem www.agatameble.pl/login.
 2. Rejestracja Osób, wymaga podania:
  1. Imienia
  2. Nazwiska
  3. Adresu e-mail
  4. Hasła (oraz powtórzenia hasła)
  5. Telefonu
  6. Kodu pocztowego
  7. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 4. Aby uaktywnić założone konto należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu konto pozostanie nieaktywne.
 5. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).
 6. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 7. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 8. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  1. dokonywanie zakupów
  2. śledzenie statusu złożonych zamówień,
  3. przeglądanie archiwalnych zamówień,
  4. modyfikowanie danych rejestracyjnych,
  5. przypomnienie hasła,
  6. śledzenie oferty sklepu internetowego,
  7. korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.
 9. Bez konieczności zakładania konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 10. Sprzedawca może usunąć konto Klienta który:
  1. narusza niniejszy Regulamin,
  2. podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  3. podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,
  4. podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 11. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  1. jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
  2. dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
  3. w przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

XIV. Reklamacje dotyczące płatności


 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line lub przelewem tradycyjnym) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.
 2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy wypełnienie formularza "Reklamacja płatności przy sprzedaży na odległość" dostępnego na stronie "Zgłoś reklamację” i wysłania go na adres kontakt@agatameble.pl.
 3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

XV. Reklamacje dotyczące działania Sklepu


 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego do Sprzedawcy.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail kontakt@agatameble.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

XVI. Newsletter


 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XVII. Polityka prywatności


 1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:
  1. utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.
 2. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 3. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).
 4. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów w Sklepie.
 5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
 6. O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę.
 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 9. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego, dane osobowe Klienta będą przekazywane Operatorowi Technicznemu.
 10. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej.
 11. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XVIII. Zużyty sprzęt elektroniczny


 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym znajdują się na stronie www.agatameble.pl/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny.
 2. Klient, kupując w Agata S.A. sprzęt elektroniczny lub elektryczny („sprzęt”), może nieodpłatnie:
  1. pozostawić zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt kupił,
  2. jeśli dostarczyliśmy Klientowi nowy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych, w miejscu jego dostawy, Klient może oddać zużyty sprzęt, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedany,
  3. pozostawić małogabarytowy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży bez konieczności zakupu nowego sprzętu, jeśli żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

XIX. Funkcjonalności dodatkowe


 1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczanie opinii o produktach. Za opinię uważa się wypowiedź użytkownika (fragment informacji) zamieszczony przez niego w Sklepie Internetowym.
 2. Opinie napisane przez użytkowników Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach oraz powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników - które to są opiniami subiektywnymi.
 4. Sprzedawca ma prawo usuwać opinię użytkowników w całości lub części bez podania przyczyny.
 5. W celu zamieszczenia przez użytkownika opinii dot. produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj.: nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.
 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.
 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii.
 8. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XX. Postanowienia końcowe


 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.